Spoedgeval

Klachten

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Doe uw mond open bij de tandarts!
De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u verkeerd of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht.

Praat met ons
Vraag om een verhelderend gesprek met onze officemanager Murielle. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En zij kan, in overleg met de tandarts, uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan of een gesprek regelen met de tandarts. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Wij hechten veel waarde aan het tevreden houden van al onze patiënten!

Advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.

NMT-klachtenregeling
Als u besluit uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. Tandarts Mazairac is bij deze klachtenregeling aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De NMT kan namelijk:

  • een bemiddelende rol spelen;
  • overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Bemiddeling
Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak
Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de NMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Meer informatie
Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de NMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,15 per minuut).


Contactgegevens

Jagersbosstraat 12    

5241 JT  Rosmalen   

T  073 76 00 188    
info@tandartsmazairac.nl

Openingstijden

Ma: 8.00 - 21.00 uur
Di: 8.00 - 17.00 uur
Wo: 8.00 - 21.00 uur
Do: 8.00 - 17.00 uur
Vr: 8.00 - 17.00 uur
Za: 8.00 - 13.00 uur

Avondopenstelling

Maandag- en woensdagavond tot  21.00 uur geopend!
Zaterdagochtend tot 13.00 uur geopend!
(telefonisch alleen voor dringende zaken bereikbaar)

Inschrijven als patiënt
Wijzig uw gegevens